2% z dane

Prečo podporiť práve nás?

Už pri prvom ročníku sme verili, že festival Atmosféra raz bude festivalom, ktorý budú ľudia poznať a budú ho mať radi. Verili sme v myšlienku Atmosféry, prinášať dobrú kultúru aj k nám do Hontianskych Nemiec, na dedinu na strednom Slovensku, a tým šíriť Atmosféru aj tam, kde sa podujatia podobného typu nekonajú. Atmosféru šírime do sveta už desiaty rok, no ide to len vďaka ľuďom, ktorí nám s organizovaním pomáhajú nezištne počas celého roka a ľuďom ako ste vy, ktorí veria v myšlienku Atmosféry a podporujú nás finančne.

Lebo aj vďaka Vám bude Atmosféra 2021 opäť skvelými slnečnými dňami plných nezabudnuteľných zážitkov.

ĎAKUJEME!


Dôležité termíny

do 15.2.2021 - požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
do 31.3.2021 - podávanie daňových priznaní pre fyzické osoby   

 - ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

do 31.3.2021 -  podávanie daňových priznaní pre právnické osoby

 - ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň a posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1,0% z dane.

 - ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Termín pre zamestnancov na podávanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)  možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie


PRE ZAMESTNANCA

1.     Do 15.02.2020  požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2.     Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3.     Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

-  2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

-  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

Ak ste dobrovoľnícky pracovali v roku 2020 pre festival Atmosféra, potvrdenie si môžete stiahnuť TU.

4.  Vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje o našom združení sme už vyplnili. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2 %, resp. 3 % prijímateľovi.

5.     Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

6.    Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na príšlušný daňový úrad Vášho bydliska

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj  Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňové úrady majú 90 dní, aby previedli Vaše 2% (3%) na účet nášho občianskeho združenia


PRE ŽIVNOSTNÍKA

1. Vaše 2 % z dane môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani, ani za predchádzajúce obdobia.

2.     Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2020 – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XIII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.

3. Vypočítajte si:

a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech organizácie, táto suma musí byť minimálne 3 eurá.

b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste počas roka 2020 odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín pre jednu alebo viac neziskových organizácií spolu – požiadajte ich o vystavenie Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti. Ak ste dobrovoľnícky pracovali v roku 2020 pre festival Atmosféra,  potvrdenie si môžete stiahnuť TU. 

4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

5. Doplňte identifikačné údaje o našom združení: Atmosféra, občianske združenie, Hontianske Nemce 175, 962 65, IČO: 50088491.

Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2 % prijímateľovi.

6. Vyplnené daňové priznanie doručte (alebo odošlite poštou) najneskôr do 31. marca 2021 na príšlušný daňový úrad Vášho bydliska  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.


PRE FIRMU

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2.   Vypočítajte si Vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

Pozor:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Doplňte identifikačné údaje o našom združení:  Atmosféra, občianske združenie, Hontianske Nemce 175, 962 65, IČO: 50088491. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) nášmu občianskemu združeniu, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

5.    Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, príšlušný daňový úrad Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.