Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) festivalu Atmosféra


Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop" alebo „internetový obchod") umiestneného na internetovej doméne www.festivalatmosfera.sk/shop (ďalej len „internetová doména") je:


Atmosféra  (občianske združenie)


sídlo: Hontianske Nemce 175
PSČ a mesto: 96265 Hontianske Nemce

zápis: 22.12.2015

IČO: 50088491
DIČ: 2120304098

KONTAKT:

TOVAR, JEHO DODANIE A REKLAMÁCIE:

Tel. :              +421 902 324 579
e-mail:          gretka@festivalatmosfera.sk

PLATBY:

tel. číslo:        +421 902 324 579
e-mail:           info@festivalatmosfera.sk

(ďalej len „spoločnosť")

orgány dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi (podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa) 


Článok I

Základné pojmy

 • Predávajúci - spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar.
 • Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu, a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • E-shop - je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 • Tovar - tovarom alebo službou sú všetky produkty ponúkané, resp. zverejnené prostredníctvom e-shopu.
 • Objednávka - úkon spotrebiteľa uskutočnený prostredníctvom e-shopu, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v e-shope. Vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 • Cena - celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravy.
 • Cena dopravy - cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi vrátane poštovného a iných nákladov a poplatkov.
 • VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky.

Článok II

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú:

  a) proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu;
  b) podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho;
  c) práva a povinnosti zmluvných strán, predávajúceho a spotrebiteľa, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho;
  d) zodpovednosť za vady, záruku, reklamácie.

Článok III

Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne www.festivalatmosfera.sk/shop.
 2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, doba dodania a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Všetky vyobrazenia tovarov v e-shope sú len informatívneho charakteru.
 3. Nákup tovaru v e-shope je možný registrovaným spotrebiteľom alebo spotrebiteľom bez registrácie. Registráciou spotrebiteľ uvádza registračné údaje, ktoré predávajúci použije len na účel jednoznačnej identifikácie spotrebiteľa pri vybavovaní objednávky a doručovaní objednaného tovaru.
 4. Registráciou získa spotrebiteľ prístup k svojmu kontu (ďalej len „konto spotrebiteľa"). Konto spotrebiteľa umožňuje sledovanie histórie objednávok a realizovaných nákupov, zostavovanie zoznamov obľúbených položiek.
 5. Po stlačení tlačidla „do košíka" alebo tlačidla so symbolom nákupného košíka pri tovare sa položka tovaru pridá do nákupného košíka spotrebiteľa. Nákupný košík spotrebiteľa je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a vykonanie zmien v položkách objednávky. Do momentu ukončenia a potvrdenia objednávky je obsah košíka len informatívny.
 6. Počas nákupného procesu si spotrebiteľ zvolí spôsob úhrady ceny tovaru a spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného druhu dopravy.
 7. Objednávku spotrebiteľ ukončí a potvrdí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby". Pred odoslaním má spotrebiteľ k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom potvrdením a odoslaním objednávky potvrdí oboznámenie sa s týmito VOP.
 8. Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:

  a) vlastnostiach tovaru;
  b) celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

 9. Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa:

  a) potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare;
  b) odkaz na znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky spotrebiteľom;
  c) odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho.

 10. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 9 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.

Článok IV

Platobné podmienky

 1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH a akýchkoľvek iných daní.
 2. K cene bude pripočítané dopravné, pričom informácia o úhrade dopravného predávajúcim je uvedená v objednávke. Hodnota objednávky s cenou dopravy je uvedená počas celého nákupného procesu.
 3. Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť:

  a) bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim;
  b) dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru);
  c) pri prevzatí tovaru u predávajúceho v hotovosti.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.
 5. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozorňuje spotrebiteľa, že sprostredkovateľ realizácie úhrady ceny si môže účtovať poplatok za realizáciu platby (bankové poplatky za prevod a pod.). Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

Článok V

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru spotrebiteľovi:

  a) osobné prevzatie (osobný odber) na adrese: .........,
  b) na dobierku prostredníctvom služieb Slovenskej pošty za poplatok 3,50 EUR


 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar spotrebiteľovi v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota"). Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do 10 pracovných dní od zahájenia procesu doručovania. Predávajúci zaháji proces doručenia tovaru spotrebiteľovi v momente záväzného potvrdenia objednávky a úhrady ceny tovaru, ak si spotrebiteľ zvolil spôsob úhrady bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho. Ak si spotrebiteľ zvolil spôsob úhrady dobierkou alebo pri osobnom prevzatí tovaru u predávajúceho, zaháji  predávajúci proces doručenia tovaru spotrebiteľovi v momente záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu najmä v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku tovaru v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu). O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je spotrebiteľ informovaný prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu).
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo jej časť a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru v celom rozsahu alebo ohľadom jej časti z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky spotrebiteľa, alebo z dôvodov vyššej moci; alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene uvedenej v objednávke. Ak predávajúci odmietne objednávku alebo jej časť a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru v celom rozsahu alebo ohľadom jej časti, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.
 4. Ak spotrebiteľ objedná viac kusov tovaru, ako je uvedené aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade predávajúceho, e-shop umožní vytvoriť objednávku. Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný o dostupnosti tovaru. V prípade nedostatočného počtu tovaru zo strany predávajúceho predávajúci kontaktuje spotrebiteľa telefonicky, alebo inou formou komunikácie a následne dohodne so spotrebiteľom podmienky dodania tovaru.
 5. Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia.
 6. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať dodaný tovar, ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak spotrebiteľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je spotrebiteľ povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať spotrebiteľovi nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené spotrebiteľom.
 7. Spotrebiteľ je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu, resp. dopravcovi na dodacom liste prevzatie tovaru. Ak spotrebiteľ zvolí spôsob doručenia osobné prevzatie, je tovar pripravený predávajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia v sklade COLORgrafik, spol. s r.o., Československej armády 18, Banská Bystrica, 974 01, kontakt Pavol Strhák, Vedúci pobočky, tel.: 0904 405 229.

Článok VI

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa, kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
 2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 5. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena tovaru vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 6. Platba za tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 7. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 8. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 9. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Článok VII

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od sprostredkovateľa doručenia tvaru (kuriéra) alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.

Článok VIII

Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Článok IX

Záručné podmienky

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Článok X

Záverečné ustanovenia

 1. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo ich zmeny sú platné a účinné od dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.12.2018.