Festival Atmosféra, Hontianske Nemce, 4.-6.8. 2023

Festival Atmosféra, Hontianske Nemce, 4.-6.8. 2023

Festival Atmosfera

2 % z dane

Prečo podporiť práve nás?

Už pri prvom ročníku sme verili, že Atmosféra raz bude festivalom, ktorý budú ľudia poznať a budú ho mať radi. Verili sme v myšlienku Atmosféry – ktorou je prinášať dobrú kultúru aj k nám do Hontianskych Nemiec, na dedinu na strednom Slovensku, a tým šíriť Atmosféru aj tam, kde sa podujatia podobného typu nekonajú. Atmosféru šírime do sveta už desiaty rok, no ide to len vďaka ľuďom, ktorí nám s organizovaním pomáhajú nezištne počas celého roka a ľuďom ako ste vy, ktorí veria v myšlienku Atmosféry a podporujú nás finančne.

Lebo aj vďaka vám a vašej podpore bude Atmosféra 2022 opäť miestom, kde zažijete nezabudnuteľné zážitky. 

 

ĎAKUJEME!

Dôležité termíny

Do 15. 2. 2022

Požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Do 31. 3. 2022

Podanie daňových priznaní pre fyzické osoby. Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v predĺženom termíne!

Do 31. 3. 2022

Podávanie daňových priznaní pre právnické osoby. Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1,0 % z dane. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2 %” poukazuje v predĺženom termíne!

Do 30. 4. 2022

Podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane pre fyzické osoby (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Zamestnanec

1. Do 15. 2. 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať

– 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

– 3 % z vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali. Ak ste dobrovoľnícky pracovali v roku 2021 pre Atmosféru, napíšte prosbu o vystavenie potvrdenia našej Hruške na hruska@festivalatmosfera.sk.Formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane 

3. Vyplňte prosíme: meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje o našom združení sme už vyplnili. (Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2 %, resp. 3 % prijímateľovi, čiže nám.)

4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2 %, resp. 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa; NIE však poukázaná suma). 

5. Obidve tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2022 na príslušný daňový úrad priradený k vášmu bydlisku. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) na účet nášho občianskeho združenia.

Dokumenty na stiahnutie

Živnostník (SZČO)

Vaše 2 % z dane môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani, ani za predchádzajúce obdobia.

1. Vyplňte si daňové priznanie. 

– V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2021 – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

– Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B – potom venujte pozornosť XII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona. 

2. Vypočítajte si:

– 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech organizácie, táto suma musí byť minimálne 3 eurá.

– 3 % z vašej zaplatenej dane – ak ste počas roka 2021 odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín pre jednu alebo viac neziskových organizácií spolu – požiadajte ich o vystavenie potvrdenia. Ak ste dobrovoľnícky pracovali v roku 2021 pre Atmosféru, napíšte prosbu o vystavenie potvrdenia našej Hruške na hruska@festivalatmosfera.sk.

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2 %, resp. 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa; NIE však poukázaná suma).

4. Doplňte identifikačné údaje o našom združení:
Atmosféra, občianske združenie
Hontianske Nemce 175
962 65
IČO: 50088491

(Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2 % prijímateľovi.)

5. Vyplnené daňové priznanie doručte (alebo odošlite poštou) najneskôr do 31. marca 2022 na príslušný daňový úrad vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.

Dokumenty na stiahnutie

Firma

Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

1. Vypočítajte si Vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

– Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane. 

– Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Doplňte identifikačné údaje o našom združení:  
Atmosféra, občianske združenie
Hontianske Nemce 175
962 65
IČO: 50088491
Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete poukázať v ich prospech.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) nášmu občianskemu združeniu, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na príslušný daňový úrad Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.