Festival Atmosféra, Hontianske Nemce, 2. - 4. august 2024

Festival Atmosféra, Hontianske Nemce, 2. - 4. august 2024

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) sa vzťahujú na predaj a
postup pri predaji vstupeniek a ich reklamáciu v súvislosti s podujatiami
organizovanými spoločnosťou Atmosféra, so sídlom 962 65 Hontianske Nemce 175,
IČO: 50088491, zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií,
Registračné číslo VVS/1-900/90-47606 (ďalej aj ako „Atmosféra“ alebo „organizátor“)
a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Atmosféra
(ďalej aj ako „predávajúci“) a fyzickou a/alebo právnickou osobou v právnom
postavení kupujúceho, ktorej predmetom bude predaj vstupeniek na podujatie
organizované predávajúcim za kúpnu cenu kupujúcim.

Kupujúci a majiteľ vstupenky

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o zakúpenie vstupeniek
na podujatie a prostredníctvom webovej stránky organizátora na podujatie
organizované organizátorom.
Majiteľ vstupenky je fyzická osoba, ktorá sa vo vzťahu k organizátorovi preukáže
zakúpenou vstupenkou na účely oprávnenej účasti na podujatí, za predpokladu
predchádzajúceho uzatvorenia kúpnej zmluvy s predávajúcim a zaplatenia kúpnej
ceny za vstupenku riadne a včas.

Ak je kupujúcim fyzická osoba, je považovaná za spotrebiteľa a na daný právny
vzťah (kúpnu zmluvu) sa aplikujú okrem ustanovení týchto VOP aj príslušné
ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúcim
právnická osoba, na daný právny vzťah (kúpnu zmluvu) sa aplikujú okrem ustanovení
týchto VOP aj príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov.

Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť organizátorovi ani ich vymeniť za iné
vstupenky, ani žiadať od organizátora za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu
alebo zľavu, nie je možné ponúkať ich komerčne na ďalší predaj alebo svojvoľne
vytlačiť ich duplikáty. V prípade straty, poškodenia alebo krádeže vstupenky
organizátor nie je povinný kupujúcemu vystaviť náhradnú vstupenku.
Pri vstupe na podujatie sa každá vstupenka predkladá organizátorovi na kontrolu a
organizátorom skontroluje; vstupenku nebude možné následne opätovne použiť na
vstup na podujatie. Organizátor umožní vstup na podujatie len na základe tej
vstupenky, ktorá bude príslušným zariadením skontrolovaná ako prvá v poradí a tak
opakovane predložená vstupenka alebo kópia vstupenky nebude oprávňovať osobu,
ktorá ju predloží, na vstup na podujatie. Vstupenka je pri vstupe nahradená
označením návštevníka festivalu. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie označenia
nenesie usporiadateľ zodpovednosť. Pokiaľ účastnik nebude mať označenie alebo
bude označenie poškodené, usporiadateľská služba vyvedenie účastníka mimo areálu
festivalu.

Sfalšovaná vstupenka, duplicitná vstupenka, vstupenka bez QR kódu alebo inak
poškodená vstupenka je neplatná a jej držiteľovi nebude po predložení takejto
vstupenky umožnený organizátorom vstup na podujatie. Každý majiteľ vstupenky je
preto povinný vstupenku chrániť pred jej poškodením, znehodnotením, stratou alebo
sfalšovaním. Falšovanie vstupeniek je trestné a trestá sa podľa zákona.

Nákup a predaj vstupeniek

Vstupenky na podujatie je možné kúpiť on-line, prostredníctvom webovej stránky
prevádzkovaného organizátorom na internetovej stránke www.festivalatmosfera.sk.

Organizátor je povinný akceptovať objednávku vstupenky výlučne v prípade, ak
objednávka obsahuje všetky organizátorom požadované údaje, najmä údaje o
kupujúcom, predmete kúpy, kúpnej cene, spôsobe zaplatenia kúpnej ceny a údajov
potrebných pre doručenie vstupenky.

Kupujúci odoslaním objednávky on-line potvrdzuje pravdivosť, správnosť a úplnosť
tam uvádzaných údajov, akceptáciu kúpnej ceny objednaných vstupeniek ako aj
všetkých ďalších podmienok kúpy z objednávky vyplývajúcich a/alebo s objednávkou
súvisiacich, najmä súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami
organizátora (vrátane súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov).

Nákup vstupeniek je úspešne uskutočnený úspešným vykonaním úhrady kúpnej ceny
vstupeniek, t.j. úspešným prebehnutím platobnej transakcie prostredníctvom
platobného mechanizmu CardPay a pripísaním kúpnej ceny vstupeniek na účet
organizátora. V prípade akýchkoľvek komplikácií s úspešným uskutočnením nákupu
vstupeniek je potrebné kontaktovať organizátora, a to na e-mailovej adrese
info@festivalatmosfera.sk

O úspešnom uskutočnení nákupu vstupeniek je kupujúci bezodkladne informovaný a
organizátor následne bezodkladne zabezpečí sprístupnenie a odoslanie zakúpených
vstupeniek kupujúcemu ako tzv. „E-ticket“ – hometicket vstupenka na e-mailovú
adresu kupujúceho, ktorú kupujúci uviedol v objednávke vstupeniek. Pre
akceptovanie vstupenky je potrebné, aby každá vytlačená vstupenka obsahovala:
– jasne čitateľný a úplný QR kód;
– názov predstavenia, dátum predstavenia, čas začiatku predstavenia, miesto konania
predstavenia, kúpnu cenu vstupenky a označenie zakúpeného miesta na predstavení;
číslo predaja; a
– označenie a daňové údaje usporiadateľa predstavenia.

Kupujúci berie na vedomie a bez výhrad akceptuje, že odstúpenie od zmluvy, ktorá
vznikla nákupom vstupenky (resp. vstupeniek) na podujatie, nie je možné. Podujatia
sú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa predávajúci zaväzujú
poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote v zmysle ustanovenia § 7
ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

.
Úhrada kúpnej ceny vstupeniek kupujúcim je možná bezhotovostným prevodom cez
systém CardPay.

Náklady na použitie komunikačných a platobných prostriedkov na diaľku znáša každá
zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

Práva a povinnosti majiteľa vstupenky

Bezprostredne po zakúpení a doručení vstupenky je kupujúci povinný skontrolovať si
správnosť údajov vstupenky, neskoršie reklamácie z tohto dôvodu nebudú
organizátorom uznané.

Každú vstupenku na podujatie môže kupujúci vždy využiť len jedenkrát, bez ohľadu
na to, v koľkých formách je kupujúcemu poskytnutá. Akékoľvek neoprávnené
nakladanie s vstupenkami zakladá zodpovednosť a práva z porušenia príslušných
právnych predpisov, najmä občianskeho zákonníka, trestného zákona, zákona o
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a ďalších príslušných
predpisov. Dôsledkom takéhoto konania môže byť okrem iného povinnosť nahradiť
škodu, ako aj trestnoprávny postih.

K obmedzeniu alebo zrušeniu služieb poskytovaných na podujatí a/alebo v súvislosti s
podujatím môže dôjsť v dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie, zdravotného
stavu účinkujúcich, technických problémov organizátora a jeho dodávateľov,
bezpečnostných rizík ohrozujúcich návštevníkov podujatia a pod.

Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie organizátora resp. ním poverených osôb
predložiť platný preukaz totožnosti a vstupenku na podujatie.

Majiteľ vstupenky je povinný informovať sa o podujatí, jeho prípadných zmenách a
zrušení minimálne na internetovej stránke organizátora prípadne sledovaním diania
prostredníctvom verejnoprávnych médií a riadiť sa na podujatí všetkými
organizačnými a bezpečnostnými pokynmi organizátora podujatia a dodržiavať všetky
právne predpisy. V prípade porušenia organizačných a bezpečnostných pokynov
organizátora majiteľom vstupenky, ako aj v prípade porušenia právnych predpisov
majiteľom vstupenky si organizátor vyhradzuje právo vykonať osobnú prehliadku a
vykázať majiteľa vstupenky bez nároku na akékoľvek protiplnenia z miesta konania
podujatia prípadne obmedziť jeho pohyb na mieste podujatia. Nárok organizátora na
náhradu škody voči majiteľovi vstupenky tým nie je dotknutý.

Majiteľ tohoto lístka poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo
iné videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu, môžu byť
použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to
bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia.

Práva a povinnosti organizátora

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozsah podujatia ako aj zrušiť podujatie bez
akéhokoľvek nároku majiteľov vstupeniek/kupujúcich voči organizátorovi na zľavu
alebo na vrátenie kúpnej ceny vstupenky alebo náhradu akýchkoľvek výdavkov
spojených s ich účasťou na podujatí (ako napr. ubytovanie, cestovné, strava a pod.),
resp. nároku na náhradu škody vzniknutej z tohto dôvodu majiteľom
vstupeniek/kupujúcim, a to najmä v prípade nepriaznivého počasia a/alebo hrozby
teroristického útoku, nariadenia príslušných orgánov verejnej moci, resp. existencie
iného rizika ohrozenia zdravia, životov alebo rozsiahlych materiálnych škôd na
majetku tretích osôb.

Organizátor zverejní informáciu o zrušení podujatia alebo zmene rozsahu podujatia
bezodkladne po tom, ako nastane skutočnosť a/alebo okolnosť, ktorá je dôvodom
zrušenia podujatia.

Organizátor nezodpovedá kupujúcim/majiteľom vstupeniek za škody spôsobené v
dôsledku alebo v súvislosti s omeškaním podujatia, zrušením (nekonaním sa)
podujatia z dôvodov uvedených vyššie alebo inými zmenami týkajúcimi sa podujatia.

Organizátor nezodpovedá kupujúcim za nesprávne vytlačenie vstupeniek kupujúcimi,
za nedoručenie vstupeniek v dôsledku zadania do objednávky nesprávnych a/alebo
neúplných údajov potrebných pre doručenie vstupeniek.

Reklamácie, sťažnosti a podnety kupujúcich

V súvislosti s reklamáciami sú kupujúci/majitelia vstupeniek povinní postupovať v
zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, zákona o ochrane
spotrebiteľa, prípadne iných relevantných právnych predpisov, najmä OZ a OBCHZ.

V prípade sťažností a podnetov je možné kontaktovať organizátora e-mailom na
e-mailovú adresu: info@festivalatmosfera.sk alebo písomne na adrese: Atmosféra,
962 65 Hontianske Nemce 175

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom
systému alternatívneho riešenia sporov

V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie
organizátorom, alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na organizátora so
žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým organizátor vybavil jeho
reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že organizátor porušil jeho práva, má kupujúci –
spotrebiteľ právo obrátiť sa na organizátora so žiadosťou o nápravu. Ak organizátor
na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej
odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho
riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07
Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname
subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva
Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk ). Kupujúci –
spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských
sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne
riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná
na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Záverečné ustanovenia

Organizátor je oprávnený meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky.
Organizátor je povinný zmenené všeobecné obchodné podmienky zverejniť vždy na
svojej internetovej stránke https://festivalatmosfera.sk/najneskôr ku dňu účinnosti
ich zmeny.

Na právne vzťahy súvisiace s predajom vstupeniek na podujatie sa podporne
vzťahujú príslušné právne predpisy, najmä zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru na diaľku, zákon o ochrane spotrebiteľa, OZ, OBCHZ.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.12.2022