Festival Atmosféra, Hontianske Nemce, 2. - 4. august 2024

Festival Atmosféra, Hontianske Nemce, 2. - 4. august 2024

Festival Atmosfera

Súbory „cookies“

Na týchto Internetových Stránkach používame súbory „cookies“. Ide o malé textové súbory, ktoré Internetové Stránky vo Vašom zariadení vytvoria v momente, keď na ne vstúpite a ktoré sa ukladajú do prehliadača Vášho koncového zariadenia, pomocou ktorého Internetové Stránky zobrazujete. 10.8.1. Prehliadač Vášho koncového zariadenia odošle pri každej návšteve Internetových Stránok príslušný cookie súbor na server, na ktorom sú Internetové Stránky uložené a tie sa Vám tak vďaka tomu napr. zobrazia v nastavení, aké ste si zvolili pri poslednej návšteve. 10.8.2. Cookies súbory môžu viesť k identifikácii Vášho koncového zariadenia a vďaka tomu môžu byť prostriedkom na spracovanie Vašich osobných údajov, a to najmä IP-adresy. Z toho dôvodu Vám na tomto mieste poskytujeme všetky podstatné informácie týkajúce sa tohto spracovania vašich osobných údajov. 10.8.3. Cookies súbory nie sú vírusy a ani neobsahujú žiaden program, a preto ani nemôžu poškodiť Vaše koncové zariadenie, prostredníctvom ktorého k Internetovým Stránkam pristupujete. 10.8.4. Na Internetových Stránkach využívame niektoré alebo všetky nasledujúce typy cookies súborov: 10.8.5. a) Nevyhnutné cookies Účel týchto cookies spočíva v zaistení riadneho fungovania Internetových Stránok po technickej stránke a slúži najmä na nadviazanie a udržanie spojenia. Právnym titulom pre spracovanie osobných údajov prostredníctvom týchto cookies súborov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem Spoločnosti. Dobu uchovávania týchto cookies stanovila Spoločnosť tak, aby tieto cookies boli uchovávané iba po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie vyššie uvedeného účelu. b) Analytické cookies Účel týchto cookies spočíva v zabezpečení návštevnosti Internetových Stránok a v analýze správania sa užívateľov na Internetových Stránkach, ich záujmoch a preferenciách. Právnym titulom pre spracovanie osobných údajov prostredníctvom týchto cookies súborov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR t.j. Váš súhlas, ktorý Spoločnosti udelíte označením príslušného poľa v rámci banneru, ktorý sa Vám zobrazí pri prvom vstupe na Internetové Stránky, alebo f) GDPR, t.j. oprávnený záujem Spoločnosti v prípade anonymného zbierania analytických cookies. Dobu uchovávania týchto cookies stanovila Spoločnosť tak, aby tieto cookies boli uchovávané iba po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie vyššie uvedeného účelu. V prípade analytických cookies spracovávaných v neanonymizovanej podobe môžete kedykoľvek počas doby ich uchovávania odvolať svoj súhlas s ich použitím, a tým zabrániť ich ďalšiemu spracovaniu. c) Marketingové cookies Účel týchto cookies spočíva v analýze správania sa užívateľov na Internetových Stránkach a v ich následnom oslovovaní marketingovými ponukami zodpovedajúcimi ich záujmom a preferenciám. Právnym titulom pre spracovanie osobných údajov prostredníctvom týchto cookies súborov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR t.j. Váš súhlas, ktorý Spoločnosti udelíte označením príslušného poľa v rámci banneru, ktorý sa Vám zobrazí pri prvom vstupe na Internetové Stránky. Dobu uchovávania týchto cookies stanovila Spoločnosť tak, aby tieto cookies boli uchovávané iba po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie vyššie uvedeného účelu. Kedykoľvek počas doby ich uchovávania odvolať svoj súhlas s ich použitím, a tým zabrániť ich ďalšiemu spracovaniu Prehľad všetkých cookies súbory, ktoré na Internetových Stránkach využívame, spolu so stanovenou dobou uchovávania a popisom ich fungovania, nájdete v nasledujúcej tabuľke: Označenie cookies súboru Názov cookies súboru Typ cookies súboru Expirácia Popis funkcie cookie súboru Špecifikácia Internetových Stánok, na ktorých je cookies súbor nasadený Nevyhnutný/ Analytický anonymizovaný/ Analytický neanonymizovaný / Marketingový 10.8.6. Na spracovanie cookies súborov môže Spoločnosť podľa potreby využívať tretie osoby – sprostredkovateľov, a to na základe zmluvy podľa čl. 28 GDPR, kedy tretia osoba zároveň spracováva pre Spoločnosť osobné údaje. 10.8.7. Niektoré z nasadených cookies súborov sú tzv. „cookies tretích strán“, t.j. ide o cookies súbory vytvorené treťou stranou odlišnou od Spoločnosti. 10.8.8. V prípade, že Spoločnosť určuje spoločne s týmito tretími osobami účel a prostriedky spracovania osobných údajov, ktoré sú ich prostredníctvom získavané, potom je Spoločnosť a táto tretia osoba spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle čl. 26 GDPR, pričom tak Spoločnosť, ako aj tretia osoba sú povinné splniť všetky náležitosti podľa GDPR pre spracovanie osobných údajov spoločne. Takýmto spoločným správcom je v prípade vyššie nasadených cookies súborov spoločnosť Google LLC, a to v spojení s Google Analytics cookie súborom. 10.8.9. Nasadeniu a použitiu cookies môžete zamedziť: 10.8.10. vhodným nastavením prehliadača Vášho koncového zariadenia tak, aby zamedzil inštalácii cookies súborov; • v prípade cookies súborov, ktoré sú inštalované a používané na základe Vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) tiež jeho odvolaním, čo je možné urobiť zaslaním požiadavky na adresu uvedenú v čl. Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. vyššie; • v prípade cookies súborov, ktoré sú inštalované a používané na základe oprávneného záujmu Spoločnosti (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) tiež vznesením námietky podľa čl. 21 GDPR; a/alebo • prostredníctvom nastavenia priamo v banneri, v ktorom vám poskytujeme informácie o nasadení cookies súborov a prípadne od vás vyžadujeme súhlas s nasadením niektorých z nich. • V prípade, ak zamedzíte použitiu analytických (neanonymizovaných) a/alebo marketingových cookies súborov na Internetových Stránkach, môže dôjsť k zhoršeniu niektorých funkcií Internetových stránok. Internetové Stránky nemožno využívať bez nasadenia nevyhnutných cookies súborov. Pravidlá zodpovedného obsahu 11. Spoločnosť propaguje na Internetových Stránkach, rovnako aj vrátane priestoru na sociálnych sieťach či iných komunikačných platformách, ktorý je v jej dispozícii, a všetkej svojej komunikácii iba zodpovednú konzumáciu alkoholu. Rovnako tak Spoločnosť dodržiava vo všetkej svojej komunikácii zásady slušnosti (zásada propagácie iba zodpovednej konzumácie alkoholu spoločne so zásadami slušnosti, ďalej len „Pravidlá zodpovedného obsahu“). 11.1.1. Žiadame všetkých užívateľov, ktorí budú chcieť zdieľať na Internetových Stránkach a/alebo priestore na sociálnych sieťach či iných komunikačných platformách, ktorý je v dispozícii Spoločnosti, akýkoľvek obsah, aby rešpektovali a dodržiavali Pravidlá zodpovedného obsahu. 11.1.2. Spoločnosť si týmto vyhradzuje právo odstrániť zo svojich Internetových Stránok a/alebo priestoru na sociálnych sieťach či iných komunikačných platformách, ktorý je v jej dispozícii, tie príspevky, ktoré budú Pravidlá zodpovedného obsahu porušovať. 11.1.3. Obsah Internetových Stránok, rovnako ako priestoru na sociálnych sieťach či iných komunikačných platformách, ktorý je v dispozícii Spoločnosti, nie je určený osobám mladším ako 18 rokov, preto ho s nimi, prosím, nezdieľajte. 11.1.4. Všetkým používateľom, ktorí Pravidlá zodpovedného obsahu dodržiavajú týmto veľmi ďakujeme. 11.1.5. Nižšie by sme Vás radi výslovne upozornili na niektoré vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s Pravidlami zodpovedného obsahu, a ktoré tak nesmú byť na Internetových Stránkach a/alebo v priestore na sociálnych sieťach či iných komunikačných platformách, ktorý je v dispozícii Spoločnosti, publikované (výpočet je iba príkladný).