Festival Atmosféra, Hontianske Nemce, 2. - 4. august 2024

Festival Atmosféra, Hontianske Nemce, 2. - 4. august 2024

Festival Atmosfera

PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK, ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A POUŽÍVANIE SÚBOROV „COOKIES“

Vitajte na stránkach festivalu Atmosféra. Internetové stránky nachádzajúce sa na tejto doméne, rovnako ako na iných doménach vo vlastníctve festivalu Atmosféra (ďalej len ako „Internetové Stránky“) prevádzkuje festival Atmosféra, IČO: 50088491, so sídlom Hontianske Nemce 175, 96265 Hontianske Nemce, Slovenská republika. Všetky odkazy na „náš“, „nás“ nebo „my“ v tomto dokumente predstavujú odkazy na Festival.

1. Podmienky užívania

1.1. Festival zverejňuje v prostredí internetu (vrátane sociálnych sietí a Internetových Stránok) informácie najmä za účelom informovania verejnosti o aktivitách Festivalu, ako aj ponuky produktov Festivalu.
1.1.1. Spoločnosť je oprávnená pozmeniť alebo aktualizovať informácie, ktoré v prostredí internetu zverejní, a to aj bez výslovného upozornenia na zmenu či aktualizáciu.
1.1.2. Vezmite, prosím, na vedomie, že Internetové Stránky, rovnako aj priestor na sociálnych sieťach a/alebo iných komunikačných platformách, ktorý je v dispozícii Festivalu, slúži na komunikáciu s verejnosťou a neslúži na zdieľanie dôverného či súkromného obsahu s Festivalom. Spoločnosť tak nepreberá žiadnu zodpovednosť za takto zdieľaný obsah a ani za zabezpečenie jeho dôvernosti.
1.1.3. Všetok obsah publikovaný na Internetových Stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich, je chránený autorským právom Festivalu. Všetky práva sú vyhradené.
1.1.4. Vstupom na Internetové Stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami používania Internetových Stránok (ďalej len ako „podmienky“), zásadami ochrany súkromia (ďalej tiež len ako „Privacy Policy“) a s používaním súborov „cookies“ podľa Vami zvolenej voľby pri prvej návšteve Internetových Stránok. Pred tým, než začnete Internetové Stránky používať, prečítajte si, prosím, tieto podmienky.
1.1.5. AK S DODRŽIAVANÍM TÝCHTO PODMIENOK NESÚHLASÍTE, OPUSTITE, PROSÍM, INTERNETOVÉ STRÁNKY.

2. Zakázané používanie

2.1.1. Súhlasíte s tým, že Internetové Stránky, taktiež akékoľvek materiály či služby, ktoré môžete získať využitím Internetových Stránok, nebudete používať spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek miestny, štátny, národný, cudzí alebo medzinárodný zákon, nariadenie, smernicu, právnu normu, medzinárodnú zmluvu alebo iný právny predpis.

3. Zrieknutie sa zodpovednosti za obsah
3.1. Internetové Stránky sa poskytujú vo forme „tak, ako sú“. Používanie Internetových Stránok (vrátane sťahovania materiálov alebo odkazov na iné internetové stránky) a ich používanie alebo spoliehanie sa na obsah zverejnený na Internetových Stránkach je na Vaše vlastné riziko.
3.2. Okrem prípadov, kedy je výslovne stanovené inak, nerobíme žiadne vyhlásenia ani neručíme za:
3.2.1. presnosť alebo úplnosť materiálov zverejnených na Internetových Stránkach; • dostupnosť Internetových Stránok alebo ich prevádzkovanie bez porúch alebo prerušenia; • kompatibilitu Internetových Stránok s Vaším počítačovým systémom alebo softvérom; • to, že Internetové Stránky nie sú infikované vírusom.

4. Vylúčenie a obmedzenie našej zodpovednosti
4.1. V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu, najmä ale nie len za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu, stratu, náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu (vrátane nákladov na právne zastúpenie, náklady na znalca alebo iné náklady), ktoré môžu vzniknúť, či už priamo alebo nepriamo, v súvislosti s prístupom na Internetové Stránky alebo s ich použitím alebo v súvislosti s ich obsahom alebo údajmi na nich zverejnenými.
4.2. Nenesieme zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie, či už boli vytvorené užívateľmi Internetových Stránok, nami alebo spôsobené technickým vybavením alebo softvérovou aplikáciou spojenou s Internetovými Stránkami alebo ľudskou chybou, ku ktorej môže dôjsť pri spracovaní dát vkladaných na Internetové Stránky. Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú ste utrpeli, a ktorá mohla byť spôsobená Vaším používaním alebo pokusom o použitie Internetových Stránok alebo akéhokoľvek obsahu na nich zverejneného.

5. Duševné vlastníctvo
5.1. Práva na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúce sa na obsah Internetových Stránok (vrátane ale nie len ochranné známky, obrázky) sú v našom vlastníctve alebo ich používame na základe licencie, ktorou máme vyhradené práva. Nie je Vám udelené žiadne právo na obsah Internetových Stránok s výnimkou obmedzeného práva používať ich v súlade s podmienkami.

6. Používanie Internetových Stránok
6.1. Môžete používať Internetové Stránky v súlade s podmienkami a môžete si vytlačiť alebo sťahovať informácie z nich, iba pre Vaše osobné, nekomerčné účely a spôsoby užívania.
6.2. Nie ste oprávnený: 
– prepájať tieto Internetové Stránky akýmkoľvek spôsobom so žiadnou inou internetovou stránkou ani vyberať do rámčeka žiadnu ich časť bez nášho predchádzajúceho súhlasu;
– neoprávnene vniknúť do Internetových Stránok, používať Internetové Stránky na šírenie počítačových vírusov alebo ich používať na protiprávne účely; ani 
– pozmeňovať či upravovať obsah, ktorý kopírujete z Internetových Stránok, ani používať tento obsah bez zverejnenia informácie o autorskom práve či iných majetkových právach, ktoré používame v súvislosti s týmto obsahom, a to rovnakým spôsobom a formou, ako sa používajú na našich Internetových Stránkach.
V prípade porušenia podmienok Vám môžeme dočasne prerušiť alebo zablokovať prístup na Internetové Stránky a súčasne zodpovedáte za všetku škodu, ktorá v tejto súvislosti vznikne.

7. Hypertextové odkazy
Festival Atmosféra na zvýšenie vášho pohodlia môže na týchto stránkach uvádzať hypertextové odkazy (ďalej len „linky“) na webové stránky prevádzkované ďalšími subjektmi. Prechodom na tieto stránky opúšťate naše Internetové stránky. Nepodporujeme ani neschvaľujeme takto odkazované internetové stránky ani ich prevádzkovateľov, ani ich priebežne nesledujeme. Ich používanie, prezeranie a sťahovanie je na Vaše vlastné riziko a nenesieme za neho žiadnu zodpovednosť. 

8. Zmeny
Môžeme dopĺňať, upravovať, aktualizovať alebo ukončiť prevádzkovanie Internetových Stránok alebo akéhokoľvek obsahu, ktorý je na nich zverejnený, bez predchádzajúceho upozornenia. Súčasne môžeme priebežne meniť tieto podmienky. Odporúčame Vám preto sa s obsahom podmienok pravidelne oboznamovať.

9. Ochrana osobných údajov
9.1. Všeobecné informácie, zhromažďovanie a využitie osobných údajov
9.1.1. Rešpektujeme Vaše právo na ochranu súkromia. Naše Internetové Stránky môžete za normálnych okolností navštevovať bez udávania akýchkoľvek osobných údajov s výnimkou oznámenia Vášho veku a krajiny, z ktorej sa pristupujete. Spracovávať budeme aj Vašu IP adresu a cookies (spracovávanie cookies sa riadi pravidlami obsiahnutými v sekcii nižšie).
9.1.2. Vaše osobné údaje nám poskytujete na účely nadviazania kontaktu s Vami a spracovania Vašej požiadavky. V závislosti od obsahu Vašej otázky alebo požiadavky, môžu byť právnym základom spracúvania týchto osobných údajov opatrenia vykonané na Vašu žiadosť pred prípadným uzavretím zmluvy alebo oprávnený záujem Festivalu spočívajúci najmä v zabezpečení možnosti reagovať na Váš podnet.
Vaše osobné údaje, ktoré bude Festival spracovávať v súlade s týmito podmienkami, bude spracovávať sama a/alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, v zmysle pojmu definovaného v čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“), ktorými sú zvyčajne reklamné a marketingové agentúry, ako aj poskytovatelia služieb technickej podpory resp. IT služieb. V prípade dodania tovaru podľa Vašej objednávky alebo výhry zo súťaže organizovanej Festivalom, do ktorej ste sa zapojili, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté kuriérskej alebo poštovej službe pre účel doručenia zásielky.
9.1.3. Za týmto účelom sa prosím oboznámte s nižšie uvedenými informáciami a súhlasom so spracovaním osobných údajov, ak si prajete, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje za podmienok tu uvedených. 10.1.5. Detailnejšie informácie o spracovávaní osobných údajov v našej Spoločnosti sa môžete dozvedieť v našej Privacy Policy (Ochrane súkromia). 10.1.6. Súhlas so spracovaním osobných údajov: 10.2. Vyplnením a odoslaním príslušného registračného formulára, zaškrtnutím políčka na udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov, prípadne prihlásením sa prostredníctvom aplikácie Facebook (alebo inej sociálnej platformy) súhlasíte: 10.2.1. s tým, aby nižšie uvedené údaje spracovávala naša Spoločnosť (Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO 31 648 479) ako prevádzkovateľ v zmysle tohto pojmu podľa GDPR; a) a to v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa vrátane ulice, popisné číslo, orientačné číslo, obec, PSČ, štát, telefónne číslo, emailová adresa, dátum narodenia, užívateľské meno, heslo a IP adresa; b) za účelom registrácie zákazníka na našich stránkach; c) po dobu 3 rokov, ak svoj súhlas neodvoláte skôr. Po uplynutí tejto doby môže Spoločnosť spracovávať Vaše osobné údaje po dobu trvania oprávneného záujmu Spoločnosti a to najdlhšie po dobu trvania premlčacej doby akéhokoľvek nároku spojeného s Vašou registráciou na našich stránkach a súvisiacich nákupoch d) Spoločnosť sa zaväzuje, že bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR. 10.2.2. Už udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať po odkliknutí príslušného políčka vo Vašom užívateľskom konte alebo emailom adresovaným na adresu personaldataprotection@eu.asahibeer.com. 10.2.3. Spracovanie Vašich osobných údajov na základe iného právneho titulu ako súhlasu: 10.3. prípade, že na našich Internetových Stránkach nakúpite ako neregistrovaný užívateľ, Spoločnosť bude spracovávať Vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, doručovacia adresa (ulica, popisné číslo, orientačné číslo, mesto, PSČ, štát), telefónne číslo, emailová adresa, dátum narodenia) a to za účelom realizácie kúpnej zmluvy a dodania objednaného tovaru. Po realizácii kúpnej zmluvy spracováva Spoločnosť Vaše osobné údaje pre svoj oprávnený záujem po dobu trvania akejkoľvek premlčacej lehoty súvisiacej s uzavretou kúpnou zmluvou. 10.3.1. Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem tých, ktorí sa priamo podieľajú na spracovaní objednávky (dopravcovia, prevádzkovatelia a pod.). Týmto osobám budú osobné údaje poskytované v nevyhnutnom rozsahu. 10.3.2. Poskytnutie informácii v súvislosti so spracovaním osobných údajov 10.4. Ako dotknutá (fyzická) osoba v zmysle pojmu podľa čl. 4 GDPR máte v súlade s GDPR a so z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov nasledujúce práva: 10.4.1. právo na výmaz svojich osobných údajov; a) právo na prístup ku svojim osobným údajom; b) právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov v prípade, že: c) (i) popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Spoločnosť mohla presnosť osobných údajov overiť; (ii) spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia; (iii) Spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; (iv) vzniesli ste námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi; právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; d) právo poznať povahu automatizovaného spracovania osobných údajov v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania vykonávané úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do Vašich práv a právom chránených záujmov; e) právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní (viď vyššie), vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka, ak sa toto rozhodnutie netýka plnenia zmluvy medzi Vami a Spoločnosťou; f) právo byť informovaný, ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko Vaše práva a slobody. Takéto porušenie je Spoločnosť povinná Vám bez zbytočného odkladu oznámiť. g) Za podmienok stanovených v GDPR máte právo vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu Spoločnosti, námietku proti profilovaniu a voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. 10.4.2. Taktiež máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 10.4.3. Bližšie informácie k ochrane osobných údajov sú upravené v Privacy Policy (Ochrane súkromia), s ktorými sa prosím, tiež oboznámte. 10.4.4. Vaše žiadosti v súvislosti s právom na prístup 10.5. Za účelom uplatnenia svojich práv, môžete kontaktovať zodpovednú osobu Spoločnosti emailom personaldataprotection@eu.asahibeer.com alebo žiadosťou adresovanou na Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., právne odd., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, Slovenská republika. 10.5.1. Spoločnosť Vám na vyžiadanie poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracováva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak o informácie požiadate elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, ak nepožiadate o iný spôsob. Pri spracovávaní žiadosti sme povinní preveriť Vašu totožnosť. 10.5.2. Vaše žiadosti budú spracované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch (pri zohľadnení najmä množstva žiadostí a ich komplexnosti) môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom v takom prípade Vás o predĺžení lehoty a jeho pôvodoch budeme informovať. Informácie zásadne poskytujeme bezplatne. Ak by Vaše žiadosti boli zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúca sa povahu, môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. 10.5.3. Spracovávanie osobných údajov osôb, ktoré nedovŕšili minimálny vek 10.6. Internetové Stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili minimálny vek podľa čl. 2 vyššie. Naším zámerom nie je teda spracovávať osobné údaje žiadnych osôb, ktoré ešte tohto minimálneho veku nedosiahli. Preto ako náhle zistíme, že nám boli poskytnuté osobné údaje akejkoľvek osoby pred dosiahnutím minimálneho veku, tieto údaje odstránime. 10.6.1. Využitie osobných údajov pre marketingové účely tretích strán 10.7. Za žiadnych okolností nebudeme odovzdávať, prevádzať ani poskytovať Vaše osobné údaje tretím stranám na ich marketingové účely, s výnimkou prípadného využitia cookies, ako je vysvetlené v čl. 10.8 nižšie. 10.7.1. Súbory „cookies“ 10.8. Na týchto Internetových Stránkach používame súbory „cookies“. Ide o malé textové súbory, ktoré Internetové Stránky vo Vašom zariadení vytvoria v momente, keď na ne vstúpite a ktoré sa ukladajú do prehliadača Vášho koncového zariadenia, pomocou ktorého Internetové Stránky zobrazujete. 10.8.1. Prehliadač Vášho koncového zariadenia odošle pri každej návšteve Internetových Stránok príslušný cookie súbor na server, na ktorom sú Internetové Stránky uložené a tie sa Vám tak vďaka tomu napr. zobrazia v nastavení, aké ste si zvolili pri poslednej návšteve. 10.8.2. Cookies súbory môžu viesť k identifikácii Vášho koncového zariadenia a vďaka tomu môžu byť prostriedkom na spracovanie Vašich osobných údajov, a to najmä IP-adresy. Z toho dôvodu Vám na tomto mieste poskytujeme všetky podstatné informácie týkajúce sa tohto spracovania vašich osobných údajov. 10.8.3. Cookies súbory nie sú vírusy a ani neobsahujú žiaden program, a preto ani nemôžu poškodiť Vaše koncové zariadenie, prostredníctvom ktorého k Internetovým Stránkam pristupujete. 10.8.4. Na Internetových Stránkach využívame niektoré alebo všetky nasledujúce typy cookies súborov: 10.8.5. a) Nevyhnutné cookies Účel týchto cookies spočíva v zaistení riadneho fungovania Internetových Stránok po technickej stránke a slúži najmä na nadviazanie a udržanie spojenia. Právnym titulom pre spracovanie osobných údajov prostredníctvom týchto cookies súborov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem Spoločnosti. Dobu uchovávania týchto cookies stanovila Spoločnosť tak, aby tieto cookies boli uchovávané iba po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie vyššie uvedeného účelu. b) Analytické cookies Účel týchto cookies spočíva v zabezpečení návštevnosti Internetových Stránok a v analýze správania sa užívateľov na Internetových Stránkach, ich záujmoch a preferenciách. Právnym titulom pre spracovanie osobných údajov prostredníctvom týchto cookies súborov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR t.j. Váš súhlas, ktorý Spoločnosti udelíte označením príslušného poľa v rámci banneru, ktorý sa Vám zobrazí pri prvom vstupe na Internetové Stránky, alebo f) GDPR, t.j. oprávnený záujem Spoločnosti v prípade anonymného zbierania analytických cookies. Dobu uchovávania týchto cookies stanovila Spoločnosť tak, aby tieto cookies boli uchovávané iba po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie vyššie uvedeného účelu. V prípade analytických cookies spracovávaných v neanonymizovanej podobe môžete kedykoľvek počas doby ich uchovávania odvolať svoj súhlas s ich použitím, a tým zabrániť ich ďalšiemu spracovaniu. c) Marketingové cookies Účel týchto cookies spočíva v analýze správania sa užívateľov na Internetových Stránkach a v ich následnom oslovovaní marketingovými ponukami zodpovedajúcimi ich záujmom a preferenciám. Právnym titulom pre spracovanie osobných údajov prostredníctvom týchto cookies súborov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR t.j. Váš súhlas, ktorý Spoločnosti udelíte označením príslušného poľa v rámci banneru, ktorý sa Vám zobrazí pri prvom vstupe na Internetové Stránky. Dobu uchovávania týchto cookies stanovila Spoločnosť tak, aby tieto cookies boli uchovávané iba po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie vyššie uvedeného účelu. Kedykoľvek počas doby ich uchovávania odvolať svoj súhlas s ich použitím, a tým zabrániť ich ďalšiemu spracovaniu Prehľad všetkých cookies súbory, ktoré na Internetových Stránkach využívame, spolu so stanovenou dobou uchovávania a popisom ich fungovania, nájdete v nasledujúcej tabuľke: Označenie cookies súboru Názov cookies súboru Typ cookies súboru Expirácia Popis funkcie cookie súboru Špecifikácia Internetových Stánok, na ktorých je cookies súbor nasadený Nevyhnutný/ Analytický anonymizovaný/ Analytický neanonymizovaný / Marketingový 10.8.6. Na spracovanie cookies súborov môže Spoločnosť podľa potreby využívať tretie osoby – sprostredkovateľov, a to na základe zmluvy podľa čl. 28 GDPR, kedy tretia osoba zároveň spracováva pre Spoločnosť osobné údaje. 10.8.7. Niektoré z nasadených cookies súborov sú tzv. „cookies tretích strán“, t.j. ide o cookies súbory vytvorené treťou stranou odlišnou od Spoločnosti. 10.8.8. V prípade, že Spoločnosť určuje spoločne s týmito tretími osobami účel a prostriedky spracovania osobných údajov, ktoré sú ich prostredníctvom získavané, potom je Spoločnosť a táto tretia osoba spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle čl. 26 GDPR, pričom tak Spoločnosť, ako aj tretia osoba sú povinné splniť všetky náležitosti podľa GDPR pre spracovanie osobných údajov spoločne. Takýmto spoločným správcom je v prípade vyššie nasadených cookies súborov spoločnosť Google LLC, a to v spojení s Google Analytics cookie súborom. 10.8.9. Nasadeniu a použitiu cookies môžete zamedziť: 10.8.10. vhodným nastavením prehliadača Vášho koncového zariadenia tak, aby zamedzil inštalácii cookies súborov; • v prípade cookies súborov, ktoré sú inštalované a používané na základe Vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) tiež jeho odvolaním, čo je možné urobiť zaslaním požiadavky na adresu uvedenú v čl. Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. vyššie; • v prípade cookies súborov, ktoré sú inštalované a používané na základe oprávneného záujmu Spoločnosti (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) tiež vznesením námietky podľa čl. 21 GDPR; a/alebo • prostredníctvom nastavenia priamo v banneri, v ktorom vám poskytujeme informácie o nasadení cookies súborov a prípadne od vás vyžadujeme súhlas s nasadením niektorých z nich. • V prípade, ak zamedzíte použitiu analytických (neanonymizovaných) a/alebo marketingových cookies súborov na Internetových Stránkach, môže dôjsť k zhoršeniu niektorých funkcií Internetových stránok. Internetové Stránky nemožno využívať bez nasadenia nevyhnutných cookies súborov. Pravidlá zodpovedného obsahu 11. Spoločnosť propaguje na Internetových Stránkach, rovnako aj vrátane priestoru na sociálnych sieťach či iných komunikačných platformách, ktorý je v jej dispozícii, a všetkej svojej komunikácii iba zodpovednú konzumáciu alkoholu. Rovnako tak Spoločnosť dodržiava vo všetkej svojej komunikácii zásady slušnosti (zásada propagácie iba zodpovednej konzumácie alkoholu spoločne so zásadami slušnosti, ďalej len „Pravidlá zodpovedného obsahu“). 11.1.1. Žiadame všetkých užívateľov, ktorí budú chcieť zdieľať na Internetových Stránkach a/alebo priestore na sociálnych sieťach či iných komunikačných platformách, ktorý je v dispozícii Spoločnosti, akýkoľvek obsah, aby rešpektovali a dodržiavali Pravidlá zodpovedného obsahu. 11.1.2. Spoločnosť si týmto vyhradzuje právo odstrániť zo svojich Internetových Stránok a/alebo priestoru na sociálnych sieťach či iných komunikačných platformách, ktorý je v jej dispozícii, tie príspevky, ktoré budú Pravidlá zodpovedného obsahu porušovať. 11.1.3. Obsah Internetových Stránok, rovnako ako priestoru na sociálnych sieťach či iných komunikačných platformách, ktorý je v dispozícii Spoločnosti, nie je určený osobám mladším ako 18 rokov, preto ho s nimi, prosím, nezdieľajte. 11.1.4. Všetkým používateľom, ktorí Pravidlá zodpovedného obsahu dodržiavajú týmto veľmi ďakujeme. 11.1.5. Nižšie by sme Vás radi výslovne upozornili na niektoré vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s Pravidlami zodpovedného obsahu, a ktoré tak nesmú byť na Internetových Stránkach a/alebo v priestore na sociálnych sieťach či iných komunikačných platformách, ktorý je v dispozícii Spoločnosti, publikované (výpočet je iba príkladný).

Ak by ste nás chceli upozorniť na nevhodný obsah porušujúci Pravidlá zodpovedného obsahu na našich Internetových Stránkach a/alebo v priestore sociálnych sietí či iných komunikačných platformách, ktorý je v dispozícii Spoločnosti, obráťte sa na nás, prosím, mailom: info@festivalatmosfera.sk

Rozhodujúce právo a výklad

Pokiaľ sa niektoré z ustanovení uvedených v týchto podmienkach stane neplatným z akýchkoľvek dôvodov, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť, zákonnosť či vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení uvedených v týchto podmienkach.
Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory z podmienok vyplývajúce alebo sa ich týkajúce bude riešiť vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
V Hontianskych Nemciach, dňa 3. 5. 2022.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE POTREBY PREDAJA VSTUPENIEK

Atmosféra
Hontianske Nemce 175
962 65
Slovenská republika
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „ZÁKON“).

 

1. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak, ste nám poskytli OÚ, budú použité:

A. Na účely uzatvorenia kúpnej zmluvyUzavretie kúpnej zmluvy, plnenie kúpnej zmluvy, spracovanie platby, dodanie produktu a výkon
ostatných súvisiacich činností a iných povinností súvisiace s predmetom kúpnej zmluvy, uzatvorenej
prostredníctvom www.festivalatmosfera.sk medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

B. Na účely registráciePre vybavenie objednávky ste nám na registračnom formulári, poskytli údaje meno, priezvisko, e-mail,
Vaše fakturačné údaje. Meno, priezvisko a e-mail sú využité pre potrebu registrácie účastníka,
fakturačné údaje na vystavenie faktúry pre daňové účely. E–mail slúži aj ako komunikačný
prostriedok.

Právnym základom spracúvania OÚ je čl. 6 bod 1. písm. b) GDPR, nakoľko spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako kupujúci a ako dotknutá
osoba a aby sa na základe Vašej žiadosti ako kupujúceho a dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením kúpnej zmluvy.

C. Na účely marketingu
Na marketingové účely, ak ste udelili súhlas prevádzkovateľovi, pričom súhlas na účely marketingu sa
rozumie súhlas na poskytovanie informácií o podujatiach a novinkách prevádzkovateľa. Ak si zákazník
neželá dostávať tieto ponuky, jednoducho sa odhlási zaslaním informácie na e-mail
info@festivalatmosfera.sk Prevádzkovateľ spracúva OÚ na účely marketingu na základe súhlasu
dotknutej osoby.

2. ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ pri svojej činnosti spracúva osobné údaje dotknutých osôb (kupujúcich). Rozsah,
prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený právnymi predpismi, alebo je uvedený v
zmluve medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním
osobných údajov. Osobné údaje spracúvame v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu
ich spracúvania.

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
Údaje o totožnosti: meno, priezvisko
Kontaktné údaje: adresa elektronickej pošty.

3. TRETIE STRANY

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, nakoľko pri spracovaní objednávky a plnenia
kúpnej zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako dopravcom, kuriérom, bankám a podobne.
OÚ kupujúceho sú vo vzťahu k tretí stranám spracovávané len za účelom plnenia zmluvy a na
nevyhnutný čas.

4. DOBA SPRACÚVANIA

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po
dobu desať rokov na účel registrácie. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa
udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 3 rokov na účel marketingu.

5. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Pri spracúvaní OÚ nedochádza k prenosu týchto OÚ do tretích krajín alebo medzinárodným
organizáciám

6. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Pri spracúvaní OÚ nedochádza k profilovaniu.

7. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (kupujúceho)

Kupujúci ako dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz,
(iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na
prístup k informáciám.
Medzi práva dotknutých osôb uvedených v čl. 12 a nasl. GDPR a v § 19 a nasl. ZÁKONA patria práva
na informáciu alebo oznámenia o :
1. identifikačných údajoch a kontaktných údajoch prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa,
ak bol poverený,
2. účele spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené,
3. právnom základe spracúvania osobných údajov,
4. oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak je spracovanie osobných
údajov nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
5. tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácie, identifikácii tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, alebo informáciu
o tom, kde boli sprístupnené,
6. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
7. práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej
osoby, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť
osobných údajov,
8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
9. práve obrátiť sa na Úrad na ochranou osobných údajov a podať návrh na začatie konania
o tom, že boli dotknuté Vašej práva podľa GDPR a ZÁKONA,
10. tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou
alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba
povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných
údajov,
11. inom účele spracúvania a ďalšie relevantné informácie uvedené vyššie, ak má prevádzkovateľ
v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané,
12. práve získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať
prístup k týmto osobným údajom,
13. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie
osobných údajov,
14. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
15. oprave osobných údajov, vymazaní osobných údajov alebo obmedzení spracúvania osobných
údajov,
16. práve namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho
marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať,
17. povinnosti prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie
ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť
k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

písomne, pričom z obsahu žiadosti musí vyplývať, že si uplatňuje svoje právo. Ak je žiadosť podaná elektronickou poštou alebo faxom musí byť doručená aj písomne  najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás
môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Atmosféra
Hontianske Nemce 175
962 65
Slovenská republika
info@festivalatmosfera.sk

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.12.2022. Prevádzkovateľ si vyhradzuje
právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ u prevádzkovateľa a v prípade
legislatívnej zmeny.